به زودی غار مملو از M۱۴ و تیر اندازی اتوماتیک، نارنجک‌های بی‌هوش کننده می شود که ما را به طور خاص از طریق نور سبز رنگ و انعکاس هر گلوله که در تاریکی منعکس می‌شود، کور می‌کند. یک دشمن قبل از اینکه آن را پنج فوت دورتر از دهانه تونل درست کند، کشته می‌شود. یکی دیگر از آن‌ها به دیوار محافظ فلزی برخورد می‌کند تا پوشش بهتری فراهم کند. من M۱۴ را کنار می‌گذارم. با هیچ رابط کاربری،  کاملاً مطمئن نیستم که آیا کمک می‌کند یا نه، اما به نوعی مبارزه است که در آن زمان کافی برای فکر کردن ندارید. درست همان طور که صدای شلیک گلوله شروع به مرگ می‌کند،  در حالی که او بین تکه‌هایی از یک پوشش چوبی نازک عبور می‌کند، من یک سر بدون تن را بر روی یک دشمن در پایین تونل به وجود می‌آورم. برای اولین بار در طول سال‌ها، من یک killstreak دارم.